// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2006

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2006

16.05.2006 21:41

Rc 1/2006

Spor o úhradu za zdravotní péči, kterou žalobkyně (zdravotnické zařízení) poskytla pojištěncům žalované (zdravotní pojišťovny), není řízením ve věcech pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vztahuje se však na něj osvobození od soudních poplatků podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financí č. 117/1998 Sb. ).

(usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 22/2002, ze dne 20.9.2004)


16.05.2006 21:39

Rc 2/2006

Předmětem úpravy obsažené v zákoně č. 119/2001 Sb. není postup soudů v případech souběhu výkonu rozhodnutí (podle občanského soudního řádu), nařízeného i prováděného soudem, s exekucí (podle exekučního řádu), nařízenou soudem a prováděnou soudním exekutorem.

(usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 331/2004, ze dne 21.7.2004)


16.05.2006 21:38

Rc 3/2006

Smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti, uzavřená po zahájení řízení o zřízení soudcovského zástavního práva k této nemovitosti, nezakládá důvod k vyloučení této nemovitosti z výkonu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 267 odst. 1 o. s. ř.

Je-li okresní správa sociálního zabezpečení způsobilá být účastníkem řízení o výkon rozhodnutí, má tuto způsobilost i ve sporu o vylučovací žalobě podle § 267 odst. 1 o. s. ř.

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1293/2003, ze dne 27.10.2004)


16.05.2006 21:36

Rc 4/2006

Subjekt, který je podle zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., oprávněným k majetku vypočtenému v příloze tohoto zákona, není legitimován k uplatnění vlastnického práva k tomu majetku, který sice byl odňat řeholním řádům a kongregacím při výkonu státního dozoru nad majetkem církví a náboženských společenství, ale v příloze tohoto zákona uveden není.

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1485/2004, ze dne 26.5.2005)


16.05.2006 21:34

Rc 5/2006

Občanský zákoník ani obchodní zákoník neumožňují věřiteli požadovat po dlužníku příslušenství (úrok z prodlení) pro případ prodlení s placením příslušenství pohledávky; tím není dotčeno právo účastníků dohodnout se, že smluvené úroky se stanou součástí jistiny.

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 35 Odo 101/2002, ze dne 24.3.2004)


16.05.2006 21:33

Rc 6/2006

Ztráta dosud neulovených ryb žijících v tekoucích vodách nepředstavuje skutečnou škodu na straně oprávněného subjektu rybářského práva. U škod způsobených zvěří, jejíž početní stavy nelze lovem snižovat, v období před 10.5.2000 podle § 34 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, stát odpovídá subjektu rybářského práva za ušlý zisk spočívající v nedosažení předpokládaného hospodářského prospěchu z lovu ryb.

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 540/2003, ze dne 29.4.2004)


16.05.2006 21:31

Rc 7/2006

Z přiměřeného použití ustanovení § 163a odst. 4 obch. zák. pro společnost s ručením omezeným (§ 109 odst. 3 obch. zák.) vyplývá, že při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musejí být peněžité vklady na zvýšení základního kapitálu splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost zřídí na své jméno. Banka neumožní disponovat se splacenými vklady na tomto účtu dříve, než bude zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o vrácení vkladů upisovatelům.

(usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1173/2003, ze dne 29.9.2004)


16.05.2006 21:30

Rc 8/2006

Jestliže místopředseda představenstva akciové společnosti, který nebyl oprávněn jednat za představenstvo samostatně (§ 191 odst. 1 obch. zák.), podepsal za akciovou společnost směnku, stal se osobou směnečně zavázanou z uvedené směnky podle článku I. § 8 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb.

(unesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 Cmo 187/2004, ze dne 20.9.2004


16.05.2006 21:28

Rc 9/2006

K zachování lhůty pro podání žaloby o vyloučení majetku ze soupisu konkursní podstaty úpadce ( § 19 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je nezbytné, aby žaloba nejpozději posledního dne lhůty došla soudu; na tom nic nemění skutečnost, že délku lhůty vymezuje svým rozhodnutím soud.

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 741/2003, ze dne 16.2.2005)


16.05.2006 21:27

Rc 10/2006

Zaplatil-li zaměstnanec vyšší daň z příjmů fyzických osob jenom proto, že mu zaměstnavatel vyplatil náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející mu za delší časové období po lhůtě splatnosti jednorázově, vznikla tím zaměstnanci škoda, za kterou zaměstnavatel odpovídá podle § 187 odst. 2 zák. práce .

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2023/2004, ze dne 14.7.2005)


16.05.2006 21:25

Rt 1/2006

Závěr o naplnění znaku spočívajícího ve spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů ve větším rozsahu podle § 187 odst. 2 písm. a) tr. zák. je nutné opřít především o množství omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, prekursoru nebo jedu, s nímž pachatel nakládal způsobem předpokládaným v ustanovení § 187 odst. 1 tr. zák. , a to i s ohledem na druh a kvalitu této látky. Současně je však třeba podpůrně zohlednit i další okolnosti, za nichž byl takový čin spáchán, tedy zejména způsob, jakým pachatel s uvedenými látkami nakládal, dobu, po kterou tak činil, počet osob, jimž je např. opatřil, prodal nebo pro ně přechovával, případně i jiné skutečnosti:

(usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 280/2005, ze dne 9.3.2005)


16.05.2006 21:09

Rt 2/2006

Při stanovení odměny za úkon právní služby vykonaný advokátem jako zmocněncem poškozeného se vychází ze sazby mimosmluvní odměny stanovené pro obhajobu v trestním řízení ( § 10 odst. 2, 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). *

(usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 3 To 113/2005, ze dne 13.4.2005)


16.05.2006 21:08

Rt 3/2006

Zavinění ve formě nepřímého úmyslu ( § 4 písm. b/ tr. zák.) ve vztahu k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem je možné dovodit i v případech, kdy cílem pachatelova jednání bylo dosažení jiného možného výsledku, z hlediska trestního práva nevýznamného, a eventualita vzniku následku uvedeného v trestním zákoně mu byla nepříjemná. Jestliže pachatel věděl, že v důsledku jeho jednání může stejně tak namísto zamýšleného výsledku nastat následek uvedený v trestním zákoně, jenž mu je nepříjemný, přičemž nepočítal s žádnou konkrétní skutečností, která by takovému vývoji zabránila, a přesto tak jednal, neboť nechtěl ani za cenu tohoto rizika od svého záměru ustoupit, byl s takovým následkem srozuměn ve smyslu citovaného ustanovení trestního zákona.

(usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 919/2004, ze dne 19.10.2004)


16.05.2006 21:07

Rt 4/2006

Při rozhodování podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. v případě dvou a více odsouzených, kteří byli stíháni ve společném řízení a obhajováni tímtéž ustanoveným obhájcem, nelze odsouzeným uložit povinnost, aby společně a nerozdílně nahradili státu celkovou odměnu a hotové výdaje uhrazené státem ustanovenému obhájci za obhajobu všech obhajovaných osob.

(usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 3 To 118/2005, ze dne 15.2.2005)


16.05.2006 21:06

Rt 5/2006

Jestliže obchodní společnost poskytne klientovi úvěr z vlastních zdrojů za účelem konkrétní koupě určité věci uvedené ve smlouvě o úvěru tím způsobem, že na klienta nepřevede peníze, ale zaplatí za něho jím vybrané zboží přímo prodejci, přičemž k samotnému zboží zakoupenému klientem od prodejce této společnosti nevznikají podle smlouvy žádná práva, jde o úvěrovou smlouvu ve smyslu ustanovení § 250b tr. Zák. (srov. dále č. 6/2004 Sb. rozh. tr.).

(usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 3 To 845/2004, ze dne 10.11.2004)


16.05.2006 21:04

Rt 6/2006

I. Bylo-li v jednom usnesení rozhodnuto o více věcech, nemusí usnesení nabýt právní moci jako celek; oddělitelné výroky mohou nabýt právní moci individuálně, a to v závislosti na splnění podmínek § 140 odst. 1 tr. ř. Okamžik, kdy oddělitelný výrok usnesení nabývá právní moci, je určující i pro počátek lhůty uvedené v § 174a odst. 1 tr. ř. upravujícím podmínky rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, jímž může být zrušeno usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci (srov. přiměřeně č. 8/1977 Sb. rozh. tr.). Oddělitelnými výroky jsou zpravidla výroky, jimiž bylo rozhodnuto o jednotlivých skutcích vykazujících znaky trestných činů, pro něž je vedeno trestní stíhání.

II. Trestní řád nevylučuje podání stížnosti pro porušení zákona proti usnesení nejvyššího státního zástupce ve smyslu ustanovení § 174a odst. 1 tr. ř. Jako možný prostředek k odstranění vad předpokládaných v ustanovení § 266 odst. 1 tr. ř. ve vztahu k takovému rozhodnutí nejvyššího státního zástupce přichází v úvahu zejména tehdy, jestliže nebyla respektována zákonem stanovená lhůta pro toto rozhodnutí.

(usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 97/2005, ze dne 16.3.2005)


< strana 1 / 1 >
Reklama

Jobs