// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

05.02.2023 11:27

Změna dosavadního pojetí moderace smluvní pokuty

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu svým rozhodnutím z 11. ledna 2023 zásadně mění dosavadní pojetí moderace smluvní pokuty


05.02.2023 11:20

Význam stanoviska pléna Ústavního soudu

Význam stanoviska pléna Ústavního soudu pro rozhodování jednotlivých senátů


05.02.2023 11:17

Pokuta za maření místního šetření

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zastavil správní řízení se společností Beryko s. r. o. o rozkladu proti pokutě za maření místního šetření, protože rozklad byl vzat zpět. Prvostupňové rozhodnutí s pokutou ve výši 22,5 milionu korun tedy nabylo právní moci.


28.12.2022 09:53

Návrh zákona o hromadném řízení

Návrh zákona o hromadném řízení je v mezirezortním připomínkovém řízení


25.12.2022 11:32

Protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy

Informační list k problematice protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy


25.12.2022 11:28

Důkazy v režimu utajovaných informací

NSS: daňový subjekt může předkládat důkazy v režimu utajovaných informací


25.12.2022 11:23

Data Privacy Framework

EU - US Data Privacy Framework a návrh Evropské komise


25.12.2022 11:18

Schválení dohody o vině a trestu

Výrok o náhradě škody v případě schválení dohody o vině a trestu


25.12.2022 11:14

Ochrana práv při ustanovování zástupce

Při ustanovování zástupce musí být kladen důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků


25.12.2022 11:11

Plošné zveřejňování majetkových přiznání

Stanovisko pléna Ústavního soudu ve věci plošného zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů


25.12.2022 11:09

Dožádání telefonního operátora v trestním řízení

Dožádání telefonního operátora v trestním řízení proti fyzické osobě a uložení pořádkové pokuty


25.12.2022 11:05

Umístění dítěte do zařízení ochranné výchovy

Umístěním chlapce do zařízení ochranné výchovy pro neshody rodičů na jeho předávání bylo porušeno právo na rodinný život, ochranu dětí a zákaz jejich odloučení od rodičů


25.12.2022 10:37

Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách

Ministerstvo spravedlnosti předložilo, a vláda schválila, nařízení o nezabavitelných částkách. Nařízení se týká výpočtu základní částky, která nesmí být sražena dlužníkovi z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.


04.12.2022 11:05

Otázky a odpovědi z 8. metodického dne veřejného zadávání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval odpovědi na dotazy, které byly položeny v rámci 8. metodického dne veřejného zadávání, který se týkal zodpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek aneb řízení cenového rizika ve veřejném zadávání.


04.12.2022 10:59

K postihu křivé výpovědi

Při postihu křivé výpovědi je nutné zohlednit ústavní zákaz sebeobviňování


04.12.2022 10:57

Otázky práva EU v řízení o dovolání

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zrušil usnesení Nejvyššího soudu čj. 23 Cdo 1272/2021-420 ze dne 27. 7. 2021, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené v článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


19.11.2022 10:45

Předseda ÚOHS zmírnil výklad zákona ohledně bankovních záruk

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zmírnil svým nedávným druhoinstančním rozhodnutím výklad zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně bankovních záruk požadovaných v zadávacích řízeních.


19.11.2022 10:43

Dokazování obsahem připojeného trestního spisu

K dokazování obsahem připojeného trestního spisu a úředním záznamem o podaném vysvětlení


10.11.2022 09:15

K dokazování v řízení o náhradě škody za zpožděný let

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2022 čj. 15 Co 83/2022 83 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 12. 2021 čj. 6 C 463/2020 54, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý (řádný) proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


06.11.2022 16:50

Pozdě zaplacená náhrada za vyvlastnění

Pozdě zaplacená náhrada za vyvlastnění může vést ke zrušení vyvlastnění


< strana 1 / 93 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů