// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

16.01.2021 18:34

Stanovení lhůt pro uchovávání dat

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil vyjádření k posledním rozsudkům Soudního dvora Evropské Unie ve věci uchovávání provozních a lokalizačních údajů


16.01.2021 18:27

Uznání cizozemského rozhodnutí o osvojení

Pravidla pro uznání cizozemského rozhodnutí o osvojení zůstávají beze změny


16.01.2021 18:24

Platnost GDPR ve Velké Británii

Evropská unie a Velká Británie se dohodly, že od začátku roku 2021 po dobu maximálně šesti měsíců zůstane ve Spojeném království v platnosti režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto období bude možné předávat osobní údaje do Velké Británie jako doposud. Naopak mechanismus jediného kontaktního místa přestane ve Velké Británii platit již od 1. ledna 2021.


09.01.2021 22:28

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě nelze vykládat tak, že řidič vždy musí předpokládat porušení pravidel silničního provozu jinými účastníky


09.01.2021 22:25

Náklady exekuce při jejím zastavení pro nemajetnost

Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu)


05.01.2021 16:42

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu za vertikální dohody

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 40 793 000 Kč společnosti BABY DIREKT s.r.o. za uzavírání zakázaných vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Předseda ÚOHS na základě rozkladu společnosti BABY DIREKT napadené prvostupňové rozhodnutí částečně změnil, na výslednou pokutu však uvedené změny neměly dopad.


05.01.2021 16:36

Prodej výrobků se zdravotními účinky

Nejvyšší soud rozhodl o některých aktuálních otázkách prodeje výrobků se zdravotními účinky


07.11.2020 12:11

Správa vlastního majetku soudce

Kárný senát rozhodl o dvou kárných žalobách na soudce Okresního soudu v Mělníku


07.11.2020 12:03

Ke kolizi povinnosti mlčenlivosti s právem na obhajobu

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně, rozsudku Krajského soudu v Ostravě a usnesení Nejvyššího soudu, neboť neshledal, že by jimi došlo k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele.


07.11.2020 11:30

Doručování písemností na úřední desce

Poznatek z dozorové činnosti k doručování písemností na úřední desce


15.10.2020 12:42

Nakládání s odpady na skládkách

Nejvyšší správní soud rozhodl o dvou stížnostech týkajících se nakládání s odpady na skládkách


10.10.2020 23:16

Pouze územní rozhodnutí pro vyvlastnění nestačí

Nejvyšší správní soud: Pouze územní rozhodnutí pro vyvlastnění pozemku nestačí


22.09.2020 16:22

Prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení


22.09.2020 16:17

Imateriální újma pozůstalých po oběti dopravní nehody

K posouzení kritérií pro určení výše imateriální újmy pro pozůstalé po oběti dopravní nehody


12.09.2020 22:18

Volba konkrétního advokáta při ustanovení zástupce

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta


12.09.2020 22:12

Dokazování přehráním videozáznamu

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi byla porušena práva stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


01.09.2020 08:17

Nejčastější nedorozumění v oblasti zpracování biometrických údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní neoficiální překlad materiálu Evropského inspektora ochrany údajů s názvem Čtrnáct nedorozumění ohledně biometrické identifikace a autentizace


01.09.2020 07:41

K dopadům zrušení Štítu soukromí EU-USA na správce

Úřad pro ochranu osobních údajů se na svých webových stránkách vyjadřuje k dopadům rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-311/18 na přenos údajů mezi správcem v EU a zpracovatelem ve třetí zemi (USA). Součástí textu je také doporučení pro správce osobních údajů, jak nastalou situaci řešit.


04.08.2020 11:46

Náhrada nákladů vzniklých přibráním zmocněnce

Rozhodování o právu poškozeného na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce


25.07.2020 16:51

Zpracování osobních údajů v externím informačním systému

Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za správné zpracování osobních údajů


< strana 1 / 84 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů