// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

25.01.2020 15:14

Zrušení části advokátního tarifu

Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu upravující výpočet odměny opatrovníka osoby, která se ze zdravotních důvodů dlouhodobě nemůže účastnit řízení


18.01.2020 14:22

Krácení odměny ustanoveného obhájce

Obecné soudy musí případné krácení odměny ustanoveného obhájce obviněného ve vztahu k jednotlivým úkonům vždy dostatečně odůvodnit


18.01.2020 14:16

Kontrola prováděná kolektivním správcem v provozovně

Ne každé hrající rádio v provozovně automaticky podléhá povinnosti platit odměny kolektivnímu správci: v případě sporu je nutné hudební produkci dostatečně specifikovat


18.01.2020 13:29

Dokument k povinnosti správců provádět DPIA

Úřad pro ochranu osobních údajů zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA


22.12.2019 11:28

Náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výrok o náhradě nákladů řízení rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu vlastnictví zaručené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


22.12.2019 11:25

Náhrada nemajetkové újmy pozůstalým

Aby mohla náhrada nemajetkové újmy pozůstalým plnit svou funkci, musí z ní plynout také nárok na úroky z prodlení


22.12.2019 11:19

Přiměřenost trestu propadnutí věci

Obecné soudy musí při ukládání trestu propadnutí věci zvážit také jeho přiměřenost vzhledem k ochraně soukromého života


22.12.2019 11:14

Náhrada mzdy za dovolenou u R&D zaměstnanců

Finanční úřad musí uznat uplatněnou náhradu mzdy za dovolenou u zaměstnanců podílejících se na výzkumu a vývoji


22.12.2019 10:55

Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek II.

Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele


30.11.2019 11:35

Co jsou podle NSS klamavé obchodní praktiky a vábivá reklama

Klamavými obchodními praktikami se zabýval Nejvyšší správní soud při rozhodování sporu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Lidl Česká republika, v. o. s. Magistrát hlavního města Prahy obchodníkovi uložil podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokutu 150 tisíc korun. Pokutován byl za tzv. vábivou reklamu.


30.11.2019 11:28

Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává v rámci svých informačních listů první díl průvodce zadáváním veřejných zakázek, který je určen zejména pro začínající či nepříliš zkušené zadavatele, ale také pro studenty či širší veřejnost.


30.11.2019 11:23

Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů Senátu České republiky a zrušilo § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to uplynutím dne 31. prosince 2020. Ve zbytku byl návrh odmítnut.


30.11.2019 10:42

Ke stanovení odměny advokáta coby opatrovníka

III. senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Praze, neboť jím byl porušen princip rovnosti účastníků v řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem stěžovatelky získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 3 Listiny.


30.11.2019 10:40

Přiměřenost zabrání věci poškozenému v trestním řízení

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil napadená usnesení Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě v částech týkajících se zabrání obrazů stěžovatele. Ústavní soud shledal, že těmito usneseními bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu majetku podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


21.11.2019 07:45

Požadavky na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti České dráhy, a. s. a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta pro nepřípustnost.


16.11.2019 21:44

Motivace úředníků finanční správy cílovými odměnami

Nejvyšší správní soud zkritizoval praxi finanční správy, která úředníky provádějící daňové kontroly motivovala cílovými odměnami


16.11.2019 21:38

Trestní stíhání pro pomluvu

Jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních práv, které nelze účinně napravit prostředky soukromého práva


16.11.2019 21:32

Ochrana spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým bylo porušeno základní právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


06.11.2019 00:01

Odškodnění za újmu v důsledku průtahů ve stavebním řízení

Odškodnění za nemajetkovou újmu v důsledku průtahů ve stavebním řízení a otázka posuzování možné aplikace kritéria tzv. sdílené újmy


03.11.2019 10:33

Vše o místních šetřeních v informačním listu ÚOHS

Neohlášená místní šetření jsou nejvýznamnějším vyšetřovacím nástrojem, který má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici pro odhalování a vyšetřování protisoutěžních jednání.


< strana 1 / 82 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů