// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

17.03.2019 13:04

Promlčení náhrady škody na zdraví

K běhu promlčecí doby v řízení o náhradě škody na zdraví: Nelze spravedlivě žádat od poškozeného pacienta, aby ještě v průběhu neukončené léčby vyhodnocoval, zda je jeho zdravotní stav ustálen, nejsou-li schopni se na tom shodnout ani odborníci


02.03.2019 08:56

Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH

Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva


02.03.2019 08:49

Účelovost ukončení podnikání povinného rodiče

Náležité odůvodnění odlišného posouzení účelovosti ukončení podnikání rodiče povinného k výživě nezletilých dětí


15.02.2019 10:23

Výklad v souladu s evropskou směrnicí

Vnitrostátní soudy nejsou povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu s evropskou směrnicí před tím, než uplyne lhůta pro její provedení


15.02.2019 09:57

Částečná neplatnost rozhodčí doložky

V původním řízení obecné soudy zamítly návrh oprávněné obchodní společnosti na nařízení exekuce, protože rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky z hlediska transparentnosti a v druhé části nikoliv, považovaly za absolutně neplatnou jako celek.


15.02.2019 09:31

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách materiál k obraně proti nevyžádaným marketingovým hovorům, které jsou uskutečňovány bez vazby na předchozí vztah mezi volaným a volajícím.


10.02.2019 18:16

K povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“.


10.02.2019 18:11

Překlad trestního příkazu do cizího jazyka

K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování – stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn Pl. ÚS-st. 49/18


03.02.2019 14:54

Postavení ekologických spolků v řízení o správních deliktech

Ústavní soud k postavení ekologických spolků v řízení o správních deliktech podle zákona o ochraně přírody a krajiny


03.02.2019 14:46

Přehled uzavřených kontrol za druhé pololetí 2018

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách přehled uzavřených i probíhajících kontrol za druhé pololetí roku 2018.


26.01.2019 23:28

Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o pěstounské péči

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byla nezletilá dcera stěžovatelů svěřena do tzv. dlouhodobé pěstounské péče. Ústavní soud shledal, že krajský soud v tomto rozhodnutí řádně nezohlednil nejlepší zájem nezletilé dívky, který měl být předním hlediskem jeho rozhodování (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte), a porušil také právo stěžovatelů na ochranu rodinného života (čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).


03.01.2019 07:39

Nařízení stanovující limity hluku z dopravy je ústavně konformní

Nařízení vlády stanovující limity hluku z dopravy je ústavně konformní


03.01.2019 07:35

Bezplatné poskytování nevyužitých potravin do potravinových bank

Ustanovení zákona o potravinách, stanovující řetězcům povinnost bezplatně poskytnout nevyužité potraviny do potravinových bank, není protiústavní


12.12.2018 22:51

Nový předseda občanskoprávního a obchodního kolegia

Novým předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od 1. ledna 2019 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.


25.11.2018 12:26

Soudci odmítli návrh nové úpravy civilního procesu

Soudci odmítli ministerský návrh nové úpravy civilního procesu jako nezpůsobilou kuriozitu


25.11.2018 12:18

Vícepráce podle smlouvy o dílo nebo samostatné plnění?

Určující je, zda lze plnění z hlediska jeho účelu a povahy ještě považovat za sloužící ke zhotovení sjednaného díla


25.11.2018 12:14

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném z doby nezletilosti nelze ukončit v okamžiku nabytí zletilosti dítěte, ale zpravidla až bude celý dluh vymožen


16.09.2018 14:19

Způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven

Stávající způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven zakládá nerovnost mezi jejími pojištěnci a upřednostňuje „velké“ zaměstnavatele


07.08.2018 23:06

Náklady za pronájem náhradního vozidla

K otázce účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla


05.08.2018 23:03

Metodika ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit jejich podstatu, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy.


< strana 1 / 80 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů