// Profipravo.cz / Články a komentáře 08.02.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (5/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


1. 2. 2021

částka 14; č. 29; PDF 2 MB 

29/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 


částka 15; č. 30; PDF 8 MB 

30/2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech 


částka 18; č. 40; PDF 93 KB 

40/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii 


3. 2. 2021

částka 17; č. 34-39; PDF 270 KB 

34/2021 Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) 

35/2021 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

36/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

37/2021 Zákon o evidenci skutečných majitelů 

38/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 

39/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 


5. 2. 2021

částka 19; č. 41-43; PDF 103 KB 

41/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů 

42/2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 % 

43/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů