// Profipravo.cz / Monitoring 06.01.2022

Místní šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Úřadu otázku místního šetření u soutěžitele FORTUNA

vytisknout článek


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspěl v závěru loňského roku v několika dalších případech před správními soudy při obhajobě svých rozhodnutí a úkonů.

Za zásadní považuje Úřad zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) týkající se žaloby společnosti FORTUNA GAME a.s. na údajnou nezákonnost místního šetření provedeného Úřadem v prostorách této společnosti. NSS vyhověl kasační stížnosti Úřadu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „KS Brno“) z 3. 10. 2019, podle kterého se ze strany ÚOHS jednalo o nezákonný zásah z důvodu neexistence důvodného podezření o narušení hospodářské soutěže. KS Brno dokonce uvedl, že Úřad uskutečnil místní šetření na základě informací obsažených v podnětu společnosti SAZKA a.s., přičemž si tyto informace dostatečně neprověřil a stal se tak nástrojem konkurenčního boje.

NSS závěry KS Brno jednoznačně odmítl s tím, že Úřad musí mít před provedením místního šetření důvodné podezření, avšak nikoliv jistotu o spáchání protisoutěžního jednání. „Požadavek na provádění extenzivního prověřování a de facto dokazování před provedením samotného místního šetření by vedl k tomu, že by institut místního šetření byl již v zásadě nadbytečný,“ uvedl kasační soud.

NSS se neztotožnil ani s hodnocením KS Brno v otázce podkladů, na jejichž základě bylo místní šetření uskutečněno. KS Brno nevzal v potaz existenci dalšího podnětu a rovněž článků z tisku, které měl Úřad k dispozici a jež vedle podnětu SAZKY potvrzovaly podezření na možné protisoutěžní jednání. Podobně jako v nedávném rozsudku týkajícím se místního šetření v Dopravní společnosti Ústeckého kraje NSS potvrdil, že podněty od konkurentů jsou při veřejnoprávním prosazování ochrany hospodářské soutěže běžné a nelze dovozovat, že by nemohly Úřadu relevantně a věrohodně poskytnout určitou vstupní informaci o možném protisoutěžním jednání.

Od jara roku 2019 neuspěla před Nejvyšším správním soudem žádná žaloba proti místnímu šetření prováděnému Úřadem. Tyto výsledky jasně ukazují, že Úřad při své investigativní činnosti postupuje v souladu se zásadou přiměřenosti a respektuje práva účastníků řízení na obhajobu a na ochranu soukromí. Po aprobaci postupu v místních šetřeních ze strany soudů hodlá Úřad tohoto institutu v budoucnu ještě aktivněji využívat k odhalování protisoutěžního jednání.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOHS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů