// Profipravo.cz / Vyloučení soudců 03.01.2008

K vyloučení soudkyně pro podjatost

Je zřejmé, že důvodem vyloučit soudce z dalšího řízení může být i pouhá pochybnost o jeho nepodjatosti. Vyloučení soudce je však mimořádným procesním opatřením, které musí být dostatečně skutkově podloženo.

Navrhovatel v dané věci nepodepřel svou námitku, kromě svých tvrzení o kontaktu rodin soudkyně a žalovaného, žádnými dalšími důvody. Popírá-li soudkyně jakoukoli osobní známost rodiny žalovaného a z jejího vyjádření vyplývá, že její manžel pouze znal, byť jako kolega v práci, tohoto žalovaného z doby před více než dvaceti lety, pak nelze spolehlivě dovodit existenci důvodných pochybnosti o nepodjatosti soudkyně.

podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Nd 282/2007, ze dne 2. 11. 2007

vytisknout článek


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. s. r. o., zastoupeného evropským advokátem, proti žalovaným 1) JUDr. J. M., správci konkursní podstaty úpadce H-S., a. s., a 2) JUDr. I. M., advokátovi, zvláštnímu správci konkursní podstaty úpadce H-S., a. s., o zaplacení 73 .988.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 Cm 186/2003, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2007, č. j. 41 Cm 186/2003-190, o návrhu žalobce na vyloučení soudců z projednávání a rozhodnutí věci, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. R. V., JUDr. M. K. a JUDr. J. H. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cmo 401/2007.


O d ů v o d n ě n í :
 
Žalobce podal ve smyslu § 15a o. s. ř. návrh, aby byla předsedkyně senátu, která u Vrchního soudu v Praze věc k jeho odvolání projednává, vyloučena z věci pro podjatost. V podrobném odůvodnění vznesené námitky podjatosti se uvádí, že důvodem vyloučení JUDr. R. V. má být poměr k účastníkům. Konkrétně jde o to, že rodina předsedkyně senátu se má přátelit s rodinou prvního žalovaného, což může ovlivnit rozhodnutí odvolacího soudu zejména v tak významné procesní situaci, jakou je rozhodnutí o odvolání proti rozsudku pro zmeškání. V podrobném podání dále žalobce z opatrnosti navrhl, aby došlo k vyloučení též obou dalších soudců téhož senátu.

Jak předsedkyně senátu JUDr. R. V., tak i další členové senátu 13 Cmo JUDr. M. K. a JUDr. J. H. podali vyjádření ke vznesené námitce podjatosti.

Oba další soudci uvedli, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by je měly vyloučit z projednávání a rozhodnutí ve věci, a to ani ve vztahu k účastníkům či jejich zástupcům, ani se zřetelem na poměr k věci samé.

K témuž uvedla JUDr. R. V., že ani ona u sebe neshledává žádný důvod pro podjatost ve vztahu k věci, účastníkům či jejich zástupcům. Dodala též, že rodinu prvního žalovaného nezná, neví dokonce, zda je tento žalovaný ženatý a kdo jsou jeho rodinní příslušníci. Dotázala se svého manžela a ten jí sdělil, že byl kolegou prvního žalovaného na pracovišti, a sice v letech 1981-1982.

Za takto zjištěných okolností neshledává Nejvyšší soud, který byl povinen o vyloučení z věci rozhodovat dle § 16 odst. 1 o. s. ř., důvod,  aby kohokoliv z členů senátu včetně JUDr. V. z projednávání a rozhodnutí věci vyloučil. Má za to, že zákonné podmínky podle § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly naplněny.

Je zřejmé, že důvodem vyloučit soudce z dalšího řízení může být i pouhá pochybnost o jeho nepodjatosti. Vyloučení soudce je však mimořádným procesním opatřením, které musí být dostatečně skutkově podloženo. Navrhovatel nepodepřel svou námitku, kromě svých tvrzení o kontaktu rodin, žádnými dalšími důvody. Popírá-li předsedkyně senátu jakoukoli osobní známost rodiny prvního žalovaného a z jejího vyjádření vyplývá, že její manžel pouze znal, byť jako kolega v práci, tohoto žalovaného z doby před více než dvaceti lety, pak nelze spolehlivě dovodit existenci důvodných pochybnosti o nepodjatosti JUDr. V. (tím méně pak JUDr. K. a JUDr. H.).
 
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

Autor: -pkr-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů