// Profipravo.cz / Obchodněprávní shrnutí 28.06.2022

Návrh na výmaz údajů z úplného výpisu z obchodního rejstříku

Skutečnost, která byla do obchodního rejstříku zapsána, nelze posléze vymazat z „historie“ obchodního rejstříku, tedy tak, že by se tato skutečnost neobjevila ani v „úplném výpisu“ z obchodního rejstříku, neboť jinak by pořízení úplného výpisu z obchodního rejstříku ztratilo smysl.

Uvedený závěr, přijatý v poměrech zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se plně prosadí i při výkladu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2703/2021, ze dne 23. 3. 2022

vytisknout článek


Dotčené předpisy: § 84 zák. č. 304/2013 Sb.

Kategorie: obchodní rejstřík; zdroj: www.nsoud.cz

Z odůvodnění:


[1] Návrhem doručeným dne 22. 2. 2021 Krajskému soudu v Ostravě (dále též jen „rejstříkový soud“) se navrhovatelka domáhá výmazu svých „osobních“ údajů z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti A. P., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, jež byla ke dni 29. 7. 2020 vymazána z obchodního rejstříku (dále též jen „společnost“). Podle navrhovatelky jsou osobní údaje snadno dohledatelné pro třetí osoby a není ani důvod pro jejich další zveřejnění, neboť společnost byla zlikvidována a ukončila svou činnost.

[2] Rejstříkový soud usnesením ze dne 22. 3. 2021, č. j. C 74777/RD39/KSOS, Fj 13475/2021/KSOS, zastavil řízení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[3] Vrchní soud v Olomouci k odvolání navrhovatelky v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí rejstříkového soudu potvrdil.

[4] Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[5] Dovoláním napadený závěr odvolacího soudu, podle něhož „veřejné rejstříky jsou ,historickými záznamy‘, z nichž je možno zjišťovat údaje, které do nich byly od počátku zapisovány, a mají-li tedy plnit tento účel, nelze z úplného výpisu z nich žádné záznamy vymazávat“, je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, z níž se podává, že skutečnost, která byla do obchodního rejstříku zapsána, nelze posléze vymazat z „historie“ obchodního rejstříku, tedy tak, že by se tato skutečnost neobjevila ani v „úplném výpisu“ z obchodního rejstříku, neboť jinak by pořízení úplného výpisu z obchodního rejstříku ztratilo smysl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 625/2006, uveřejněné pod číslem 81/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3025/2007, ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3197/2010, a ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5569/2015).

[6] Uvedený závěr (jenž obstál i v rovině přezkumu jeho souladu s ústavním pořádkem – srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 767/08), přijatý v poměrech zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se plně prosadí i při výkladu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, a Nejvyšší soud nevidí důvodu se od něj odchylovat ani na základě argumentace předestřené dovolatelkou v projednávané věci (srov. též závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 27 Cdo 3319/2018).

[7] Jelikož odvolací soud v souladu se shora citovanou judikaturou uzavřel, že návrhu na výmaz údajů z úplného výpisu z obchodního rejstříku nelze vyhovět, nezakládá přípustnost dovolání ani další v něm formulovaná otázka, zda je existence zapsané osoby podmínkou rejstříkového řízení, neboť řešení této otázky nemůže ovlivnit výsledek řízení (nemůže vést k rozhodnutí, jež by bylo pro dovolatelku příznivější).

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů